Past Winners

Past Winners

2017 Winners

 • CHHA/CHHA Foundation Scholarship: Jamie Sassi
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Ryan Shartau
 • Dr. Charles A. Laszlo Scholarship: Frédérika Bélec

2016 Winners

 • CHHA/CHHA Foundation Scholarship: Angus Robertson
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Rebecca Wallace
 • Dr. Charles A. Laszlo Scholarship: Michelle Edwards
 • MED-EL Scholarship: Kristin Piche

2015 Winners

 • CHHA/CHHA Foundation Scholarship: Liam Arason
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Breanna van der Starren
 • Dr. Charles A. Laszlo Scholarship: Jesse Kazemir
 • MED-EL Scholarship: Nicholas Wolf

2014 Winners

 • CHHA/CHHA Foundation Scholarship: Rachel Jordan
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Trevor Kezwer
 • Dr. Charles A. Laszlo Scholarship: Matt Friesen
 • MED-EL Scholarship: Marie-Andrée Boivin

2013 Winners

 • CHHA/CHHA Foundation Scholarship: Sebastien Chiasson
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Jesse Kazemir
 • Dr. Charles A. Laszlo Scholarship: Alyssa Kavanaugh
 • MED-EL Scholarship: Hannah Brown

2012 Winners

 • CHHA/CHHA Foundation Scholarship: Shoshana Erlich
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Deborah Ann Scott
 • Dr. Charles A. Laszlo Scholarship: Elissa Robb

2011 Winners

 • CHHA/CHHA Foundation Scholarship: Marina Opitz
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Kathleen Ann Fink
 • Dr. Charles A. Laszlo Scholarship: Michael (Alasdair) Cumming

2010 Winners

 • CHHA/CHHA Foundation Scholarship: Mark Sherwood
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Kristin Ramsey
 • Dr. Charles A. Laszlo Scholarship: Sarah Hajjar

2009 Winners

 • CHHA/CHHA Foundation Scholarship: C J Dalton
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Elizabeth Mary Cherniak
 • Dr. Charles A. Laszlo Scholarship: Monique Guterres

2008 Winners

 • CHHA/CHHA Foundation Scholarship: Erika Breen
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Dailaan Shaffer
 • Dr. Charles A. Laszlo Scholarship: Victor Wong

2007 Winners

 • CHHA Scholarship: Jessica Dunkley
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Lauren Sherwood

2006 Winners

 • CHHA Scholarship: Rosalind Ho
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Lorin MacDonald

2005 Winners

 • CHHA Scholarship: Tristan Treasure
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Simone Fortier

2004 Winners

 • CHHA Scholarship: Claudine Goulet
 • Frank Algar Memorial Scholarship: Ainsley Latour

2003 Winners

 • CHHA Scholarship: Alison Graham